Zarządzanie rozwojem

Zarządzanie rozwojem to proaktywny proces służący osiągnięciu lokalnej wizji planowania i celów. Kładzie nacisk na etap przedaplikacyjny i zapewnia zrównoważony rozwój, a także zawiera zasady „kształtowania miejsca”, zgodnie z zaleceniami Lyons Enquiry dla samorządów lokalnych, „Place-shaping: wspólna ambicja dla przyszłości samorządu lokalnego” opublikowanymi w 2007 roku.

Wprowadzenie zarządzania rozwojem było próbą zmiany kultury planowania z poprzedniego procesu „kontroli rozwoju”.

Uznano, że kontrola rozwoju kładzie zbyt duży nacisk na przetwarzanie i kontrolowanie wniosków dotyczących planowania oraz korzystanie z uprawnień wykonawczych. Było to postrzegane jako negatywny proces, który był raczej reaktywny niż proaktywny. Zarządzanie rozwojem ma być bardziej zorientowane na klienta, pozytywne, proaktywne i integracyjne, rozwijać partnerstwa w rozwiązywaniu problemów i zapewniać rozwój, który poprawia warunki społeczne, gospodarcze i środowiskowe.

Biuro doradcze ds. planowania sugeruje, że:

„Zarządzanie rozwojem to termin, który został ukuty w celu uwzględnienia zakresu działań i interakcji, które razem przekształcają„ kontrolę rozwoju i użytkowania gruntów” w bardziej pozytywny i proaktywny proces, który:

  • lepiej pasuje do etosu planowania przestrzennego i
  • lepiej wspiera władze lokalne w ich roli kształtowania miejsca.

„Sposoby pracy muszą odzwierciedlać chęć uczynienia planowania raczej narzędziem do osiągania lepszych wyników niż testem adekwatności.” – Ref Planning Advisory Service, The culture of development management, 2013.

Zasady zarządzania rozwojem stanowią część planu lokalnego władz. Stanowią zestaw szczegółowych polityk mających na celu zapewnienie realizacji wizji i celów określonych w planie lokalnym oraz pomoc w określeniu, na które inwestycje należy udzielić pozwolenia na budowę, w przypadku gdy w planie miejscowym nie określono przepisów dotyczących konkretnego miejsca.

Polityka zarządzania rozwojem jest przygotowywana przez władze lokalne w porozumieniu z deweloperami i innymi interesariuszami. Po konsultacjach są one przekazywane Sekretarzowi Stanu do rozpatrzenia.